HUSOC Festival มหกรรมวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประมวลข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงานHUSOC Festival มหกรรมวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีการรดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และการแสดงพื้นบ้านของนักศึกษา อีกด้วย

โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการสือบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดีงามแก่นักศึกษา ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!