ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภารกิจคณบดี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

รางวัลประเภทผลงานวิจัยดีเด่น ด้านการนำเสนอผลงานวิจัย  มี 2 ท่าน ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์     รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม   คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ด้านคนดีแทนคุณแผ่นดิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้แก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์  กุลฑานันท์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!