อบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประมวลข่าวกิจกรรม

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ  อินทะนู  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การทำผลงานวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร”  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล
      โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนิน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดพิธีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้กล่าวคำรายงานต่อประธาน


   ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ในคณะเข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างผลงานทางวิชาการและการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารให้แก่คณาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จันทร์เทาว์  รองคณบดี และคุณอัมพร  รักหนองแซง ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นผู้ถ่ายทอดและแชร์ประสบการณ์ให้แก่คณาจารย์ในคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการขอผลงาน ต่อไป.


ภาพบรรยากาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!