ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 3

ประมวลข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยมีคณบดีและคณะผู้บริหารคณะ 9 สาขาวิชาเป็นผู้คัดเลือก เมื่อวันที่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมชัยคณารักษ์กูล ทั้งนี้ทางคณะได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน 5 คน ที่มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับที่สื่อสารได้ โดยมีรายชื่อดังนี้ และทางคณะจะดำเนินการส่งรายชื่อไปยังสำนักงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อไป

  • นางสาวศุภลักษณา สุขประโคน  จากสาขาวิชา  ดนตรี
  • นางสาวทัศนีย์ ไชยพิมพา          จากสาขาวิชา  ภาษาอังกฤษ
  • นางสาวเบญจมาศ  อายุกลาง     จากสาขาวิชา  ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  • นายณัฐพล  สิงห์ทอง                 จากสาขาวิชา  ภาษาไทย
  • นายพรชัย  เบอร์ไธสง                จากสาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์

หมายเหตุ:นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกขอความกรุณาดาวน์โหลดกำหนดการ การเข้ารับการอบรมตามที่แนบมาด้วยนะครับ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!