โครงสร้างการบริหารงาน

การบริหารงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บริหารงานโดยมีคณบดีเป็นผู้รับผิดชอบ  กำกับดูแลการดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารคณะ  และคณะกรรมการประจำคณะ  มีหน้าที่  เป็นผู้กำหนดนโยบายของคณะ  ด้านการบริหารงานมีรองคณบดีฝ่ายต่างๆ  เป็นผู้ช่วยบริหารงานในด้านวิชาการ ด้านงานวิจัยและวางแผน  ด้านงานประกันคุณภาพ  ด้านงานกิจการนักศึกษา  และ  มีเลขานุการคณะรับผิดชอบด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป  โดยกำหนดรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประกอบด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม คณบดี
อาจารย์ชมพู   อิสริยาวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัติกรรมและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน รองคณบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ภูริสา  วัชเรนทร์วงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและงานภาษา
อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ หัวหน้าสำนักงานคณบดี
อาจารย์รุ่งนภา  เมินดี หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
อาจารย์นพดล  ธีระวงศ์ภิญโญ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชา
อาจารย์สันติภาพ  ชารัมย์     หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกิจ  ภูวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อาจารย์จันทร์สุดา  บุญตรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
อาจารย์ศิริวรรณ  ยิ่งได้ชม หัวหน้าสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์จิรเดช  ประเสริฐศรี หัวหน้าสาขาวิชานิติศาสตร์
อ.สากล  พรหมสถิตย์ หัวหน้าสาขารัฐประศาสนศาสตร์
อาจารย์จิรายุฑ  ประเสริฐศรี หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ศิลปะดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงรบ  ขุนสงคราม หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี
อาจารย์ ดร.ฟ้าประทาน  เติมขุนทด หัวหน้าสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
หัวหน้ากลุ่มวิชา
อาจารย์ ดร.มนูญ  สอนโพนงาม หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา
อาจารย์ธงชัย  สีโสภณ หัวหน้ากลุ่มวิชาประวัติศาสตร์

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!