ปรัชญา/วิสัยทัศน์/

ปรัชญา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะที่จัดการศึกษาเพื่อสร้างค่าของคนด้วยความรู้คู่คุณธรรมนำท้องถิ่นพัฒนาสู่สากล
HUSOC is the faculty organizing the education in order to create human beings with knowledge and morality, also developing the local to the global.

วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายในปี พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นหน่วยงานการศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และการสร้างสรรค์องค์ความรู้ สู่ท้องถิ่น สามารถแข่งขันได้ในระดับชาติและนานาชาติ
By 2022, HUSOC will become a distinctive educational unit of the Northeastern region of Thailand for developing academic and research work as well as creating body of knowledge of the local with capabilities of competitions at both national and international levels.

พันธกิจ
 1. ผลิตบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. ทำการวิจัย
 3. บริการวิชาการแก่สังคม
 4. ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ
อัตลักษณ์

“สำนึกดี  มีความรู้คู่คุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา  ด้วยจิตสาธารณะและมนุษยสัมพันธ์”

สำนึกดี     หมายถึง  บัณฑิตมีจิตใจที่ดีงาม  ซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตอาสา
มีความรู้   หมายถึง  บัณฑิตมีความรอบรู้  ใฝ่รู้  มีทักษะ  ความสามารถมีวิจารณญาณ  และมีศักยภาพในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีคุณธรรม  หมายถึง  บัณฑิตมีคุณธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และประพฤติเหมาะสมตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
นำชุมชนพัฒนา   หมายถึง  บัณฑิตมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  มีความรับผิดชอบต่อสังคม  ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม  มีความกล้าหาญในทางจริยธรรมที่จะนำชุมชนท้องถิ่นไปสู่การเปลี่ยนแปลง    ที่ดีกว่า  โดยวิธีการแห่งสันติภาพเลื่อมใสศรัทธาในวิถีการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ด้วยจิตสาธารณะและมนุษยสัมพันธ์  ประกอบด้วย

 • เป็นผู้มีจิตใจงาม   หมายถึง  เป็นผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารี  เอื้ออาทรพร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
 • มีความรอบรู้และใฝ่รู้เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ของตนอยู่เสมอ   หมายถึง เป็นผู้มีความกระตือรือร้นใฝ่รู่ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้อยู่เสมอ
 • เป็นที่พึ่งพาของประชาชนและสังคม  หมายถึง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและนำความรู้ความสามารถไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์เป็นที่พึ่งของประชาชนในสังคมท้องถิ่น

 • มีความเข้าใจในชุมชนและท้องถิ่น  หมายถึง เข้าใจ เข้าถึงบริบทของชุมชนท้องถิ่น 
 • เลื่อมใสในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หมายถึง  หน้าที่  และจิตสำนึกของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 • มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  หมายถึง  มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนด้วยจิตอาสาอย่างเต็มใจ  มองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!