ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา


1คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ได้ก่อตั้งขึ้นภายหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูบุรีรัมย์  พุทธศักราช  2518  เพื่อทำหน้าที่ผลิตครูในระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา 2521  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 2 ปีหลัง  (ค.บ.)  เป็นรุ่นแรก  4  วิชาเอก  คือ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา  และได้เปิดสอนระดับปริญญาตรี  2  ปีหลัง  ให้กับครูประจำการในวันเสาร์  และวันอาทิตย์  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2521  โดยเรียกว่า  “โครงการอบรมครูประจำการ” (อคป.)  

ปีการศึกษา  2524  ได้เปิดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (ค.บ.)  4  ปี  ครั้งแรก  คือ  วิชาเอกภาษาไทย และเปิดสอนหลักสูตรระดับ  ป.กศ.สูง  พร้อมกับงดรับนักศึกษาในระดับ ป.กศ. มีการขยายการศึกษาไปทางด้านอาชีพ คือ “เทคนิคการอาชีพ”  ในปีการศึกษา 2527  โดยเปิดสอนเทคนิคการอาชีพ  ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง  คือ สาขาศิลปกรรม

  ใน ปี พ.ศ. 2527  ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518    ซึ่ง พ.ร.บ. ใหม่นี้ให้อำนาจวิทยาลัยครูเปิดสอนวิชาอื่นนอกจากสาขาครุศาสตร์  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จึงเปิดสอนสาขาวิชาอื่นเพิ่มเติม  คือ  สาขาวิชาพัฒนาชุมชน

  ในปี  พ.ศ.  2538   ได้มีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ   ขึ้นมาแทนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู   จึงได้เปลี่ยนชื่อ “วิทยาลัยครูบุรีรัมย์”  เป็น  “สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์”  ตำแหน่งอธิการเปลี่ยนเป็น  “อธิการบดี”  “คณะวิชา” เปลี่ยนเป็น “คณะ”  “หัวหน้าคณะวิชา” เปลี่ยนเป็น “คณบดี”  และสามารถเปิดสอนได้ถึงปริญญาเอก  โดยยึดหลักปรัชญาว่า  “เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”                      

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เปิดสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของท้องถิ่น  โดยเปิดสอนโปรแกรมวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  ออกแบบนิเทศศิลป์  ภาษาอังกฤษ  และภาษาอังกฤษธุรกิจ  ซึ่งเป็นสาขาศิลปศาสตร์ และในปี พ.ศ. 2542  ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  และในปี  พ.ศ. 2547  สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์”  มีฐานะเป็นนิติบุคคล

  ในปีการศึกษา  2551  คณะได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  คือ  หลักสูตรนิติศาสตร์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ)  และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเพิ่มเติม  คือ  หลักสูตรภาษาไทย  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  แขนงวิชาภาษาอังกฤษ  แขนงวิชาอังกฤษธุรกิจ  และหลักสูตรการพัฒนาสังคม  นอกจากนี้ยังได้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท  คือ  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

  ในปีการศึกษา  2552  คณะมีการปรับปรุงหลักสูตรในระดับปริญญาโทเพิ่มเติม  คือ  หลักสูตร    รัฐประศาสนศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  โดยมหาวิทยาลัยมอบหมายให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ

  ในปีการศึกษา  2553  คณะได้ดำเนินการเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับการอุดมศึกษา  คือ  หลักสูตรภูมิสารสนเทศ  หลักสูตรดนตรี  นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ  และหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ซึ่งเปิดใช้ในปีการศึกษา  2555 

  ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เปิดสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  จำนวน  7  หลักสูตร  คือ  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาไทย  การพัฒนาสังคม  ดนตรี(ดนตรีสากล)  คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ  สารสนเทศศาสตร์  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)  คือ  นิติศาสตร์  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.)  คือ  รัฐประศาสนศาสตร์  และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)  จำนวน  1 หลักสูตร  คือ ภูมิสารสนเทศ  รวมทั้งสิ้น  10  หลักสูตร  นอกจากนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะครุศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จำนวน  4  สาขาวิชา ได้แก่  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  ศิลปศึกษา  และนาฏศิลป์  ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท  2  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และสาขารัฐประศาสนศาสตร์  โดยฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ


 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

แชร์ข่าวสารนี้ได้เลย!