เอกสารเผยแพร่

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มทั่วไป
ประกาศ/คำสั่ง
แบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (กจ)
เอกสารงานวิจัย / เอกสารงานแปล
แบบฟอร์มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เอกสารประกอบการอบรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์