หลักสูตร

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  (ศศ.บ)4 ปี 
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาศิลปะดิจิทัล (ศป.บ.) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (ศศ.บ) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาดนตรี (ศป.บ.) 4 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน

หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต (รป.ม)  2 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ศศ.ม) 2 ปี
คลิ๊กดูหลักสูตร|สมัครเรียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์