เอกสารขอเบิกค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์

เอกสารที่แนบ ประกอบการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

*** จัดเรียงเอกสารแนบดังนี้ ***

  1. ใบสำคัญรับเงิน  จำนวน  ๑  แผ่น  (รายละเอียดในใบสำคัญรับเงินระบุ ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์/นำเสนอ ในระดับชาติ/ นานาชาติ เรื่อง ……………………..)
  2. สำเนาหน้าปกวารสาร, หน้าสารบัญ, รายละเอียดวารสาร และ Editorial Board พร้อมลงลายมือสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ชุด
  3. สำเนาบทความวิจัยที่ได้รับการนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ / ตีพิมพ์ในวารสารพร้อมลงลายมือสำเนาถูกต้อง  จำนวน  3 ชุด (เลขหน้าในเนื้อหาต้องตรงกับหน้าสารบัญ)
  4. สำเนาใบประกาศ  จำนวน 3 ชุด
  5. แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (กรณีที่ไม่มีผู้วิจัยร่วม ไม่ต้องแนบ)

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์