ติดต่อ

 

 

ที่อยู่

ที่ตั้งอาคาร 6 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 439 ถนนจิระ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 โทรศัพท์ 044611221 ต่อ 4001-4002 แฟกต์ 04461-2858

 

เบอร์โทรภายในสาขาต่างๆ
สาขาวิชาภาษาไทย http://thai.bru.ac.th/ 4200
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ http://eng.bru.ac.th/ 4301
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม http://sd.bru.ac.th/  4901
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ http://pa.bru.ac.th/ 4500
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศิลปะฯ http://cad.bru.ac.th/  4401
สาขาวิชาดนตรี http://music.bru.ac.th/  4602
สาขาวิชาบรรณารักษ์ฯ http://lis.bru.ac.th/  4100
สาขาวิชานิติศาสตร์ http://law.bru.ac.th/  4700

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์