ฐานข้อมูลบุคลากร

คำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลภาควิชาสังกัดสาขาวิชาผลงานE-mailเบอร์โทรศัพท์รูป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอมมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษงานวิจัย: การพัฒนานวัตกรรมที่ส่งเสริมความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
ที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
ตำรา: Introduction to English Syntax
เอกสารคำสอน: English Phonetics
akkarapon2512@gmail.com0818204402
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนินสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์Patterns of Socialization Leading to Ways of Being a Citizen under Constitutional Monarchy of People in Lower Northern Region of Thailandsutheekitbru@gmail.com085-7540992
อาจารย์สากล พรหมสถิตย์สังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง,การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระnokaspst@gmail.com0819218797
อาจารย์ ดร.ธิติ ศรีใหญ่สังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์-darabkk@gmail.com0819762185
อาจารย์สิทธิศักดิ์ พงผือฮีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจการวิจัยและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากรในงานอุตสาหกรรมบริการในจังหวัดบุรีรัรมย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนSittisak_1703@hotmail.com0617780909
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนูมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษ
อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทกสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคม-Theeda_thidarat@hotmail.co.th0875417337
อาจารย์พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไรมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจการพัฒนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาภาษาอังกฤษสำหรับอาเซียนของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์Khruuthai@yahoo.com0897119578
อาจารย์อิทธิกร คามาโชมนุษยศาสตร์ดนตรี-boyzygt@hotmail.com0909716056
อาจารย์ ดร.ฟ้าประทาน เติมขุนทดสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคมตำรา รายวิชาหลักการพัฒนาสังคมVision2529@gmail.com0629155153
อาจารย์สันติภาพ ชารัมย์มนุษยศาสตร์ภาษาไทยบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นบุรีรัมย์ไทม์big_addy@hotmail.com0891630050
อาจารย์เฉลิมเกียรติ เย็นเพชรมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษEffective Approaches to the Hybrid Learning Model for Thai Students in the Thailand 4.0 EraChaleomkiet.yp@bru.ac.th0953372067
อาจารย์สำราญ ธุระตามนุษยศาสตร์ภาษาไทยพ.ศ.2561 พ.ศ.2558 บทความวิชาการเรื่อง “The Application Model of Cultural Capital in Conservation and Rehabilitation of Community Forest Ecosystems along the Chi River at Samet Village, Nongteng Sub district, Krasang District, Buriram Province” (รูปแบบการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชุมชนริมลำน้ำชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal) ปีที่ 58 ฉบับที่ 2/2561 (เมษายน-มิถุนายน 2561)
samranct57@hotmail.com0857673200
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ พุฑฒิพงษ์ชัยชาญสังคมศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองท้องถิ่น:กรณีศึกษาในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์Kanewanthanyarat@gmail.com0947461565
อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษสังคมศาสตร์นิติศาสตร์1. การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้านอาหารผักปลอดภัยจากสารพิษโดยการจัดการตนเอง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด”
โดยมีผู้ร่วมวิจัยร่วม จำนวน 1 คน ได้แก่ อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก
ได้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
2. การพัฒนาตำรับอาหารท้องถิ่นบ้านสนวน ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
โดยมีผู้ร่วมวิจัยร่วมจำนวน 2 คน ได้แก่ อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก และอาจารย์ชุลีกานต์ สายเนตร ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนการวิจัย (สกว.)
erng_ploy@hotmail.co.th0639566532
อาจารย์จิรเดช ประเสริฐศรีสังคมศาสตร์นิติศาสตร์กฎหมายแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานChiradej.prasertsri@gmail.com0817254514
อาจารย์วริษฐา รัตนวโรภาสมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ-marywaridtha@gmail.com0897200006
อาจารย์จันทร์สุดา บุญตรีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ-jansuda.bt@bru.ac.th0885940968
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวมินทร์ ประชานันท์มนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจ- English for Tourism 1
- Pragmatics
- English for Thai Studies
- An Investigation of English Listening Strategies Employed by Lao EFL College Students (2018)
nawaminpt@yahoo.com0897196778
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา ดำเนินมนุษยศาสตร์บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศสาสตร์1. การวิเคราะห์และทำรายการสารสนเทศ
2. การจัดการความรู้ในชุมชน
tipa_dum@hotmail.com0816608990
อาจารย์รุ่งนภา เมินดีมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษธุรกิจวิจัย
Moendee, R., Chanuanchai, P., Prachanant, N., Pongpuehee, S., Kanshon, C. &Boontree, J. (2016). Research and Development of English Language Skills of Hospitality Industry Personnel in Buriram Province towards the ASEAN Community Preparation. Academic Journal Buriram Rajabhat University. Special Volume 2016, pp 127-142.

Moendee, R. &Chanuanchai, P. (2016). Needs on English Language Skills of Hospitality Industry Personnel. Proceedings of the First International Conference on Language Development. Ton Duc Thang University: Vietnam. (June 17-19, 2016). 1, pp 375-382.
เอกสารประกอบการสอน
English for Computer and Information Technology
arabicajung_poom@hotmail.com0873332649
อาจารย์ ดร.คคนางค์ ช่อชูสังคมศาสตร์การพัฒนาสังคมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านกระบวนการเรียนรู้ด้านอาชีพผู้สูงอายุชุมชนบ้านหนองขวาง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์kakanang.ch@gmail.com0814010128
อาจารย์รัชฎาภรณ์ สุนทรธนาภิรมย์สังคมศาสตร์นิติศาสตร์มาตรการในการวัดระบบสวัสดิการผู้สูงอายุ: ศึกษาในมิติของกฎหมายammirs@hotmail.com0870070065
อาจารย์สินทรัพย์ ยืนยาวมนุษยศาสตร์ภาษาไทย- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- การสื่อสารภาษาไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ศิลปะการพูด
- ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู
- พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
sinsub.yy@bru.ac.th0847988735
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธ์ศิริมนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย- ศิลปะการพูด
- ภาษาและวัฒนธรรมไทยสำหรับครู
- พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
spariyat@gmail.com0973299522
อาจารย์สุดธิดา สวนประดิษฐ์มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาไทย-Sudtida.suanpradit@gmail.com0641956363
อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ-purisa.wat@gmail com0830745353
อาจารย์สุมนัสชนก นาคแท้มนุษยศาสตร์สาขาวิชาดนตรี-beetrumpet@gmail.com0956011866
อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์มนุษยศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพ่อค้า แม่ค้า เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ (บทความวิชาการ) รมยสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค. 2560English18nakhon@gmail.com 0956061188
อาจารย์จริยาภรณ์ ปิตาทะสังข์สังคมศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม-Chariyaporn.pt@bru.ac.th0981200095
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทิศ ทาหอมสังคมศาสตร์สาขาวิชาการพัฒนาสังคมปี2558:ได้รับโล่ “นักวิจัยดีเด่น” จากกลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ (HERP) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จาก 275 โครงการทั่วประเทศ จากเครือข่าย 70 มหาวิทยาลัยปี 2559:ได้รับโล่รางวัล “นักวิจัยดีเด่น” จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์:
2560 รูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่น "ตำเปียงทรงเครื่อง" เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนบ้านเสม็ด ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
งบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย
2560 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรแบบมีส่วนร่วม โดยการประยุกต์ใช้หลักเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชุมชนบ้านคูขาด ตำบลสตึก อำเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับงบประมาณจาก สำนักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2561
2560 การประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำน้ำชีบ้านมะระ ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
ได้รับงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2561
Arm.utit.tahom@gmail.com0844310137
0933361495
อาจารย์วรเทพ อรรถวรเดชสังคมศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์-mcmc218@hotmail.com0910127788

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์