คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
คณบดี
Ajarn Ek

อาจารย์ชมพู อิสริยาวัฒน์
รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ
ชมพู อิสริยาวัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ อินทะนู
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คำภีรภาพ อินทะนู
อาจารย์ธิดารัตน์ คีมกระโทก
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
Theeda Thidarat TK
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์ ฝอดสูงเนิน
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุธีกิติ์ ฟอร์ด ฝอดสูงเนิน
อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและงานภาษา
Ann Purisa
อาจารย์พลอยไพลิน ศรีวิเศษ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
Ploypailin Sriwiset
อาจารย์รุ่งนภา เมินดี
หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์
Rungnapa Poom
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ
หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์
นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์