คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์  เนื้อไม้หอม
ตำแหน่ง คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชัย  ยศโสธร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณบดี

อาจารย์ชมพู  อิสริยาวัฒน์
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คำภีรภาพ    อินทะนู
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
อาจารย์ ดร.สุธีกิติ์  ฝอดสูงเนิน
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อาจารย์จันทร์สุดา  บุญตรี
ตำแหน่ง  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
  อาจารย์ธิดารัตน์  คีมกระโทก
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ภูริสา วัชเรนทร์วงศ์
ตำแหน่ง หัวหน้างานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และงานการแปล/การล่าม
อาจารย์พลอยไพลิน  ศรีวิเศษ
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานและเลขานุการ