การเข้าศึกษา

 

คุณสมบัติ หลักสูตรที่เปิดสอน ระบบสารสนเทศ
ภาคปกติ – คอมพิวเตอร์ศิลปะและการออกแบบ
  – บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
  – ดนตรี
  – ภาษาไทย 
  – ภาษาอังกฤษ 
  – ภาษาอังกฤษธุรกิจ
  – การพัฒนาสังคม
  – รัฐประศาสนศาสตร์
  • BRU|GAFE
  – นิติศาสตร์  
     
ภาค กศ.บป  – การพัฒนาสังคม  
   – รัฐประศาสนศาสตร์  

  •  เรียนช่วง (เสาร์-อาทิตย์)
  –  ดนตรี  

ปริญญาโท

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์