หน้าแรก

รมยสารฉบับล่าสุด
ปีที่16 ฉบับพิเศษ (มกราคม-เมษายน) 2561 ISSN 1688-0101

แบบฟอร์มแปลเอกสาร

สำหรับบุคลากรและคณาจารย์ของคณะเท่านั้น

ประกันคุณภาพการศึกษา

รวบรวมข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิจัย/บริการวิชาการ

รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของคณะและงานบริการวิชาการ

วารสารวิชาการมยสาร

วารสารวิชาการ รมยสารของคณะ อยู่ในTCI กลุ่ม1

ระบบสารสนเทศ HMIS

ระบบจัดเก็บข้อมูลพัสดุ-ครุภัณฑ์ของทางคณะและสาขาวิชา

ประมวลภาพกิจกรรม